Klauzula obowiązku informacyjnego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 34 z siedzibą w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 67, 82 – 300 Elbląg.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem:iod@ecuw.elblag.eulub nr tel. 55 625 68 08;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
5. Podanie danych jest:

  • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

1. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych;
2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

Inspektor Ochrony Danych – Artur Gronek
Elbląskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Saperów 14C
82-300 Elbląg
Tel.: 55 625 68 08
e-mail:iod@ecuw.elblag.eu