Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 34 z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 67, 82-300 Elbląg, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem:
  • Artur Gronek nr tel. 55 625 68 08 email: iod@ecuw.elblag.eu
  • Z-ca Pani Maria Drezner nr tel. 55 625 68 00 email: maria.drezner@ecuw.elblag.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 5. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).