Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkole34.elblag.eu

Przedszkole 34 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole34@elblag.eu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-06-09.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole 34 – Magdalena Gagat, przedszkole34@elblag.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 6258201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
•dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
•Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
•E-mail: umelblag@umelblag.eu
•Telefon: 55 239 30 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 34 w Elblągu ul. Grunwaldzka 67

1.Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Grunwaldzkiej oraz brama wjazdowa.
2.Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
3.Aby wejść do budynku należy pokonać pięć stopni ( brak podjazdu) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek i domofon przywołujący obsługę, która udzieli pomocy i informacji.
4.Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i poziom 1) – posiada schody, brak windy.
5.W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
7.Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
8.W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
9.W placówce funkcjonują procedury ewakuacyjne, a personel jest przeszkolony.