Informacja dla Rodziców w związku z rekrutacją na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2020-2017. Dzieci urodzone w roku 2021, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2023 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

  • Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2023/2024 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 1 września 2023 r.
  • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniemWszystkie informacji potrzebne do rekrutacji np. opis krok po kroku rejestracji dzieci jest opisany  na stronie:  https://eped.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-do-przedszkoli#KrokPoKroku

Terminy-rekrutacji-do-p-li-i-oddz.-p-lnych-na-2023-2024